Ändern Skin

Wählen skin

Skin :
Wohnhaft...
Lage Geschichte
S³upsk (Stolp)
Denkmäler Hinweise Verbindung aus dem Archiv Wissen Sie, dass..
Angebot
Fotos

Fotoalbum


Voreinstellung
IP : 54.166.203.17

Mitglieder 456 Mitglieder

Mitglieder letzte 10 Mitglieder :
zyggi107   zujlmtwv   zmubsnev   zhkfaoor   zenon   zderzak   zbyszek   zbigniew   ypwqcgpy   ybewgkcw   
Mitglieder online : Mitglieder online :
( niemand )
Gast online : Gast online : 57

Besucherzahl : Besucherzahl : 3632336  
hit Gleichzeitig war: 428
am 04/02/2007 @ 10:52

Schreibe an admin Zu Favoriten hinzufügen Empfiehl diese Seite einer/m Freund(in) mobile Version
Suchen
Eine Antwort eingeben

Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst diese Nachricht zu schreiben.

 


captcha
Proszê wpisaæ kod/Bitte geben den Code den Sie oben sehen ein.

nur Dein Vorname oder Pseudo ohne den Umlaut :

Deine Email Adresse :

Verstecke Deine eMail Adresse für Besucher:      

Beachte: die hier benutzte eMail Adresse ist gegen SPAM geschützt.

 

Über eine Antwort durch E-Mail unterrichtet zu werden :      

Du beantwortest Ministrant welcher geschrieben hat:


O bujnym ¿yciu seksualnym kleru rzymsko-katolickiego napisano ju¿ niejedn± ksi±¿kê. Tê jednak napisali... tym razem ksiê¿a.        

[b]„Seks, ksiê¿a i tajne kody: Dwutysi±cletnia historia i tropy przemocy seksualnej w Ko¶ciele katolickim"[/b] - tak brzmi tytu³ dzie³a, które napisali: [b]ks. Thomas Doyle[/b] (specjalista prawa kanonicznego w ambasadzie watykañskiej w Waszyngtonie), AWR [b]o. Sipe[/b] (mnich (benedyktyn, psychoterapeuta, autor studium o seksualizmie ksiê¿y w USA, ekspert w dziedzinie przestêpstw seksualnych ksiê¿y) oraz[b] o. Patrick Wall [/b](benedyktyn i ksi±dz, wystêpuj±cy jako konsultant prawny w setkach procesów w sprawach o przestêpstwa seksualne). W oparciu o dokumenty przeanalizowane z i¶cie benedyktyñsk± skrupulatno¶ci±, po przeprowadzeniu wywiadów z przesz³o dwoma tysi±cami ofiar ksiê¿y molestantów-pedofilów, [b]autorzy dowodz±, ¿e przemoc seksualna pod ró¿nymi postaciami to choroba tocz±ca Ko¶ció³ niemal od jego zarania. [/b] Jego liderzy - wbrew oficjalnym deklaracjom - dobrze o niej od wieków wiedzieli i próbowali ró¿nych metod wykarczowania problemu, ale - jak widaæ - bezskutecznie.

[b]„Sednem tego skandalu jest tajno¶æ [/b]- stwierdza o. Sipe. [b]- To ona zapewni³a atmosferê, w której patologia mog³a siê rozprzestrzeniaæ"[/b].

Do tego „moralny autorytet", Pan na Watykanie, Wielki ¦wiêty Ojciec ¦wiêty Jana Pawel II wydaje w 2001 roku dokument  [b]„Sacramentorum Sanctitatis Tutela".[/b] [u]Chyba go sam Szatan do tego nak³oni³.[/u] Instrukcja ta nak³ada na hierarchiê duchown± nakaz milczenia (ukrywania) w sprawach zwi±zanych z przypadkami molestowania seksualnego (równie¿ ma³oletnich - zwracam uwagê - ma³oletnich a nie nieletnich) przez kler. [b]Co to jest, je¶li - nie zwykle, obrzydliwe powszechne przestêpstwo?! [/b] Oczywi¶cie, hierarchowie ko¶cielni, jak i fanatyczni, moherowi wyznawcy jarmarcznych obrz±dków, znajd± i na tê okoliczno¶æ milion usprawiedliwieñ.

Deine Antwort :

Fettschrift  kursiv  unterstreichen  vorformatierter Abschnitt  Textfarbe  Text zentrieren  Einen Link einfügen  rückgängig  wiederholen  zitiert 
|:-) ;-) :-)) :-) :-o :o) :-(( :-( 8-) :-p ;-(  Help


 
Unterkunftsangebote

Unterkunft in Slupsk und im ganzen Umkreis


Slupsk
Hotel ATENA
Villa INTRYGA
Ustka(Stolpmünde)
HOTEL VILLA RED
Rowy(Rowe)
Hotel COLUMBUS
Hotel KORMORAN
 Poddabie(Neustrand)

Wir empfehlen:

Unterkünfte in Polen


mojemiasto.gif


Unsere Partner

Sprache
Slupsk-Information
Wörterbuch
Deutscher oder polnischer Suchbegriff:
Radioservice
Umfrage
Wie bewertest Du www.my.slupsk.pl ?
 
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Ausreichend
Mangelhaft
Ungenügend
Resultate